تبلیغات
وبلاگ دانشجویان و مهندسین عمران ایران

وبلاگ دانشجویان و مهندسین عمران ایران

ADS
نویسنده : استرا شنبه 28 تیر 1393, ساعت 12 و 56 دقیقه و 41 ثانیه

1- بارگذاری سازه :

حداقل های قابل قبول برای هر متر بتن سقف ، خاك گچ ، گچ سفید ، ملات زیر كاشی و سرامیك و نماسازی و پوكه ریزی اعلام نمایید. ؟

پاسخ:

حداقل مقدار پوكه ریزی روی سقف 5 سانتی متر ، برابر با kg/m2 40 باشد.

ملات ماسه و سیمان زیر سرامیك و سنگ و ... 5/2 سانتی متر است.

ضخامت بتن در سقف كامپوزیت طبق آئین نامه و در صورت استفاده از ناودانی 60 مقدار 9 سانتی متر است در سقف های كرومیت و تیرچه بلوك ها با توجه به فاصله تیرچه ها حداقل 6 سانتی متر و در سایر سقف ها با توجه به ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان یا نشریات سازمان مدیریت باشد.

حداقل ضخامت خاك گچ و گچ سفید در صورت استفاده از تیغه آجری به ترتیب 2 و 1 سانتی متر است . در صورت استفاده از تیغه های خاص می توان مقدار گچ سفید و خاك گچ را تغییر داد.

 

2- مدلسازی سازه ، آنالیز و مقاومت مصالح :

الف : در صورت وجود كنسول با مهار دستك در سازه ، آیا اعمال مولفه قائم زلزله ضروری است یا خیر ؟

پاسخ : در صورت وجود كنسول با طول بیش از 5/1 متر با دستك ، اعمال زلزله قایم ضروری است.

ب : آیا مدل سازی دستك كنسول فقط بصورت گره به گره قابل قبول است یا می توان به میانه ستون نیز دستك زد ؟

پاسخ : دستك می تواند به شكل های مختلف روی ستون اجرا شود، حتی به میانه ستون ، اما باید طبق آن مدل سازی و آنالیز شود.

ج : در مدلسازی تیر ممتد  در كنسولها این تیر بصورت یك تیر یكسره مدل شود و یا دو تیر  باشد ؟

پاسخ : تیر به صورت ممتد مدل سازی شود ،بهتر است.

د : در كنترل drift سازه در صورتیكه سازه تحلیل دینامیكی شده باشد ، drift با كدام حالت بار كنترل شود؟

پاسخ : كنترل DRIFT در سازه های با تحلیل دینامیكی را می توان در حالت بارهای معادل دینامكی (User Load) و یا با خود طیف انجام داد.

هـ : آیا انتخاب رده مقاومتی فراتر از fc=200 kg/cm2  برای بتن مسلح  ، مغایرتی با مبحث نهم دارد ؟

پاسخ :استفاده از بتن با رده C25-C20 موردی ندارد ، در صورت استفاده از بتن آماده بهتر است مقاومت به kg/cm2 250=Fc محدود شود.

ز : در ساختمانهای بادبندی و دیواربرشی اتصال پای ستون مفصلی مدل شود یا گیردار ؟

پاسخ : انتخاب نوع اتصال تفاوتی ندارد، اما بهتر است ، ستون های غیر متصل به دیوار برشی مفصل شوند.

و : در مواردی كه تیر سقف ، قسمتی از آن داخل دیوار برشی است و قسمتی بیرون دیوار ، برای مدلسازی این تیر در فایل مشخص شود ، آیا باید تیر از محل خروج از دیوار مفصل شود یا تیر یكسره باشد و در هر صورت این تیر برای بار زلزله طراحی شود یا خیر ؟

پاسخ :تیر را باید در محل اتصال به دیوار به صورت مفصل مدل كرد.

3- طراحی سازه :

الف- در صورت انجام تحلیل دینامیكی ، آیا میبایست  طراحی سازه با تركیباتی انجام شود كه بارهای دینامیكی SPEC در آنها باشند یا بعد از همپایه سازی برش استاتیكی و دینامیكی ، بارهای دینامیكی بصورت استاتیكی LOADE USER اعمال شوند و طراحی با تركیبات این بارها انجام شود؟

پاسخ :بهتر است بعد از تحلیل دینامیكی برای تحلیل و برای طراحی سازه از روش هم پایه سازی بارهای زلزله User Load استفاده شود. اما در صورت انجام تحلیل دینامكی با Spec ، استفاده از تركیبات Spec به دلیل دست بالا بودن نتایج اشكالی وجود ندارد . ولی برای طراحی فونداسیون باید از نتاتیج Usrr Load استفاده كرد.

ب- در طراحی دیوارهای برشی استفاده از چند آیین نامه بصورت همزمان مجاز میباشد یا خیر؟

3-2- اگر تمامی كنترل ها با یك آیین نامه انجام شود بهتر است . درمواردی كه نرم افزار كاستی دارد ( مانند كنترل برش دیوار در آیین نامه CSA) می توان از كنترل دستی استفاده كرد.

1-     المان مرزی با چه آئین نامه ای كنترل شود؟

2-   آیا لازم است المان مرزی با تهیه پوش تنش در فایل كنترل شود ؟ یا گزارش خروجی   Etabs با توجه به آئین نامه انتخابی كفایت میكند ؟

پاسخ : كنترل اجزا مرزی با استفاده از پوشش تنش مناسب است.

3-   در المان مرزی كه از قلاب ویژه استفاده می شود ، بایستی همه آرماتورهای قائم در این محدوده با قلاب مهار شوند و یا یك در میان كفایت می كند؟

4-     در المان مرزی استفاده  از قلاب ویژه كفایت می نماید یا الزاما میبایست از خاموت بسته استفاده شود ؟

پاسخ :در اجزا مرزی استفاده از قلاب ویژه و یا خاموت با تنگ ویژه هر دو قابل قبول است ، در صورت استفاده از قلاب ویژه باید در انتهای لبه از یك ركابی با قلاب ویژه نیز استفاده كرد تا همانند تنگ ویژه عمل نماید.

5-     در دیوارهای برشی دارای باز شودر صورت لحاظ نمودن شكل پذیری متوسط  آیا آرماتور قطری لازم است یا خیر؟

پاسخ : استفاده از آرماتور قطری برای تیر همبند دیوارهای متوسط الزامی نیست.

6-   آیا ستونهای مدفون در دیوار برشی بایستی برای تركیب بار DL+LL طراحی و بدون حضور دیوار برشی نیز جوابگو باشند؟

پاسخ : كنترل ستون برای بار مرده و زنده تا قبل از گیرش بتن كافی است.

ج - درطراحی سازه های بتنی كمتر از 8 سقف یا 30 متر ، مطابق آئین نامه  دیوارهای برشی برای 100 % بار جانبی و خود قاب به تنهایی نیز برای  30% زلزله طراحی شوند ، آیا با توجه به مدلسازی 3 بعدی در ETABS چنین كاری لازم است؟

پاسخ : استفاده از 100% نیرو برای قاب مهاربند و 30% نیرو برای قاب خمشی الزامی نیست ( با نرم افزارها و كامپیوترهای كنونی به راحتی اندر كنش دو نوع سیستم را در نظر می گیرد ، به كارگیری چنین روشی بیهوده است ) اما باید مطابق آیین نامه ، 25% نیرو را قاب خمشی به تنهایی تحمل كند، مگر اینكه از ضریب رفتار (R) سیستم مهاربند تنها استفاده شود.

چ- اجرای برشگیر برای تیرها وستونهای  مدفون در دیوار برشی الزامی است یا خیر؟

پاسخ : اجرای برش گیر برای ستون ها و تیرها مدفون داخل دیوار برشی الزامی است ، در صورت استفاده از ستون نردبانی و یا تیر لانه زنبوری نیازی به برش گیر نیست.

د : آیا برای محاسبه مقاومت برشی برشگیرها میبایست  با توجه به اندازه های جوش و ابعاد برشگیر عمل نمود یا نحوه دیگری مد نظر است؟ (توضیح اینكه بعضا اعداد ثابتی برای تمام كارها لحاظ میشود )

پاسخ : مقاومت برش گیر باید بر اساس كمترین مقدار ظرفیت جوش و مقاومت برش گیر محاسبه گردد.

و : آیا تركیبات بار زلزله تشدید یافته برای طراحی بادبندها هم باید لحاظ شوند ؟

پاسخ : تركیبات بارگذاری ویژه برای طراحی بادبند ها به كار نمی روند.

ز : آیا تركیبات بار زلزله تشدید یافته باید بصورت 100-30 نیز اعمال شوند ؟

پاسخ : در تركیبات بارگذاری ویژه لازم نیست از حالت بارهای 100% و 30% استفاده كرد

4-طراحی فونداسیون :

الف: روشن كردن ü گزینه TICK PLATE در فایل SAFE در چه حالتهایی لازم است؟

پاسخ : فعال كردن گزینه Thick Plate در فایل Safe تا عمق 1 متری ضرورتی ندارد.

ج: در كنترل تنش خاك زیر پی آیا فقط تركیب DL+LL با qa مقایسه می شود و یا باید همه تركیبات كنترل تنش درمحدوده qa باشند آیا می توان عددی بیشتر از qa را در تركیبات با حضور زلزله  نیز پذیرفت ؟

ل : اگر تنش مجاز در همه نوارها كنترل شود و فقط در قسمتی از پی تحت یك یا چند combo تنش خاك بیشتر از  qa باشد تا چه محدوده ای قابل پذیرش است؟

پاسخ :در تركیبات بارگذاری مرده و زنده ، تنش زیر فونداسیون با تنش مجاز خاك مقایسه شوند در تركیبات باگذاری شامل زلزله و یا كنترل تنش در گوشه ها ، می توان تا 20% افزیش تنش مجاز در نظر گرفت.

د: آیا برای عدد  همگرا یی دركنترل upift میبایست محدودیتی قائل شد یا خیر ؟

پاسخ :عدد همگرایی مناسب در آنالیز Uplifi ، 100 است.

و: تركیبات 100 ، 30 در كنترل تنش زیر پی و طراحی آرماتورهای فونداسیون نیز باید لحاظ شوند یا خیر؟

پاسخ : باید از تركیبات بارگذاری 100% و 30% برای طراحی فونداسیون نیز استفاده كرد.

ز: آیا كنترل برش یكطرفه در فونداسیون نواری لازم است ؟

پاسخ : كنترل برش یك طرفه در فونداسیون های نواری الزامی است.دسته بندی : آموزش و نکات اجرایی عمرانی ,
برچسب ها : نکات , محاسبات , سازه ,موضوعات

نظرسنجی

سرعت باز شدن وبلاگ چگونه است؟نویسندگان

» استرا (1702)

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


نماز دنیا را تغییر نمی دهد. اما ما را تغییر می دهد و ما دنیا را تغییر خواهیم داد...

"صوموا تصحوا" روزه بگیرید تا تندرست شوید
حضرت رسول اكرم (ص)

"بنشینید و به یك لامپ خاموش زل بزنید و از خداوند بخواهید كه روشنش كند. فكر می كنید دفعه چندمی كه از خدا می خواهید دعایتان برآورده می شود؟! یادتان باشد كه خودتان در كمتر از 5 ثانیه می توانید آن را روشن كنید". همیشه یادتون باشه خدا كاراش رو با وسیله انجام میده و وسیله رسیدن به آرزوهاتون خودتون هستید و بس.
"توماس ادیسون "
آدرس های ما :
icivil.sub.ir
civil8590.ir
شماره پیامک اختصاصی دریافت نظرات و پیشنهادات شما:
30006859000365
ایجاد کننده وبلاگ : استرا

چاپ این صفحه محبوب کن - فیس نما Designed by Freepik